In geen enkel geval kan Lichtdivisie aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie en/of producten op deze website. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, zoals foutief aangegeven prijzen als gevolg van tikfouten of foutieve productomschrijvingen, aanvaardt Lichtdivisie daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Gevestigd: Visseringlaan 24 B, te Rijswijk
Kamer van koophandel nummer: 56975228
Hierna te noemen LD.

Artikel 1 DEFINITIES

1.a Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts-) persoon tot wie LD haar aanbiedingen richt alsmede degene die zijn aanbiedingen aan LD richt dan wel een opdracht aan haar verstrekt c.q. degene met wie LD een overeenkomst is aangegaan.

1.b Onder “product” of “zaak” dient te worden verstaan: alle zaken die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd.

1.c Onder “ter plaatse bij LD” dient te worden verstaan: kantoorruimte van LD te Rijswijk.

1.d Voor zover mogelijk zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de diensten die LD in verband met de zaak voor de wederpartij verricht, zoals het installeren ervan.

Artikel 2 DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen van LD, aan LD verstrekte opdrachten en door LD gesloten overeenkomsten.

2.b Door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten genoemd onder 2.a.

2.c Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden LD slechts indien dit schriftelijke en uitdrukkelijk door LD zijn bevestigd.

Artikel 3 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

3.a Tenzij anders is overeengekomen, behoudt LD de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, enzovoort.

3.b De rechten van de in lid a genoemde gegevens blijven eigendom van LD ongeacht of een opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van LD niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.

3.c De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid a op eerste verzoek binnen de door LD gestelde termijn retourneren.

Artikel 4 AANBOD EN AANVAARDING

4.a Alle aanbiedingen, brochures, offertes en prijsopgaven van LD zijn vrijblijvend en binden LD niet. Een schriftelijke offerte is geldig voor de daarin genoemde termijn en bij gebreke daarvan gedurende een termijn van 30 dagen.

4.b Alle gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven doch zij zijn slechts bindend voor zover LD de juistheid ervan expliciet schriftelijk heeft gegarandeerd.

Artikel 5 PRIJS

5.a De door LD opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of uitvoering en/of levering van de overeenkomst vallende overheidslasten.

5.b De door LD met de wederpartij overeengekomen prijzen kunnen na het aangaan van de overeenkomst worden verhoogd, indien LD voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst door haar toeleverancier is geconfronteerd met een prijsverhoging, of zich andere prijsverhogende omstandigheden hebben voorgedaan. Wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs, kan de wederpartij de overeenkomst ten aanzien van de in prijs verhoogde artikelen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de prijs verhoging schriftelijk ontbinden.

5.c Prijsverhogingen, voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de aanvankelijke gesloten overeenkomst, worden doorberekend aan de wederpartij.

Artikel 6 LEVERING

6.a Het risico van de waardevermindering of beschadiging of het tenietgaan van de door LD aan de wederpartij te leveren zaak is voor rekening van de wederpartij en er kan dan ook geen enkele claim richting LD tot stand gebracht worden, vanaf het moment van kennisgeving aan de wederpartij dat het gekochte voor hem ter beschikking staat.

6.b Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook al is het eigendom van de zaak door LD nog niet overgedragen.

6.c LD heeft het recht de zaak in gedeelten te leveren, welke deelleveranties door haar afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

6.d Aflevering geschiedt op de met de wederpartij afgesproken plaatsen op de door LD vastgestelde tijdstippen die door LD aan de wederpartij tijdig zullen worden opgegeven. De wederpartij is gehouden de zaak op het vastgestelde afleveringstijdstip op de afgesproken plaats in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 7 BETALING

7.a Betaling geschiedt volgens overeenkomst op de offerte of orderbevestiging, indien niet vermeld of besproken geschiedt de betaling contant bij aflevering of telefonisch op dag van montage, tenzij betaling op termijn overeengekomen is. In het laatste geval zal betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te dienen geschieden. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken waarvan de wederpartij in verzuim is en contractuele rente is verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1.5% per maand, of de wettelijke rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, gerekend vanaf 30 dagen na factuurdatum tot aan het tijdstip van betaling. Bij betaling per bank geldt als moment van betaling de datum van bijschrijving op de rekening van LD.

7.b Bij niet-betaling binnen de in sub 6.a bedoelde termijnen houdt LD zich het recht voor het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. Deze incassokosten omvatten zowel de buitengerechtelijke als de volledige gerechtelijke kosten, ook als laatstgenoemde een door de rechter toegekend bedrag aan proceskosten te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten die LD dient te maken ter inning van haar vordering op de wederpartij. Zij worden gesteld op 15% van het bedrag van de vordering met een minimum van € 50,00.

7.c Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in eerste instantie ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij bij betaling dat de voldoening op een andere vordering betrekking heeft.

7.d In geval van verzuim, liquidatie, insolventie (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van) surséance van betaling (van de onderneming) van de wederpartij zullen alle verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.e LD houdt zich het recht voor een gedeelte van de koopsom bij vooruitbetaling te verlangen en de wederpartij te verzoeken zekerheid te stellen voor de nakoming van al haar verplichting uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

7.f LD is bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten indien de wederpartij niet aan al haar verplichtingen voldoet dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden LD goede grond te geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.a LD blijft eigenaar van de afgeleverde zaak, zolang de wederpartij niet of niet volledig heeft voldaan aan al haar betalingsverplichting(en).

8.b In elk geval van verzuim van de wederpartij en wanneer er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen is LD gerechtigd de afgeleverde zaken, waarop het in sub 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, zonder nadere aankondiging bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden terug te halen of te doen ophalen. Eventuele schade ontstaan direct of indirect kan niet op LD worden verhaald. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door haar op dat moment verschuldigde bedrag per dag. De wederpartij machtigt LD bij voorbaat toebehorende of bij haar in gebruik zijnde terreinen of gebouwen te betreden opdat LD de teruggevorderde zaken onder zich kan nemen.

8.c Alle gegevens betreffende onze producten en/of diensten, inclusief modellen, tekeningen, offertes beschrijvingen en software hun samenstelling en of toepassing en gebruik, door ons verstrekt, blijven ons eigendom, en mogen niet gekopiëerd of verstrekt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming van LD. Gebeurd dat wel dan wordt tenminste 15% van de offerte/orderbevestiging bedrag exclusief de B.T.W. doorberekend aan de wederpartij, bij geen doorgang van de offerte/orderbevestiging, ook indien door ons aan de wederpartij daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Wij zijn gerechtigd van afnemer te allen tijde te vorderen dat deze de gegevens zoals hierboven genoemd aan ons retourneert. De wederpartij dient aan dat verzoek terstond te voldoen.

Artikel 9 GARANTIE

9.a Op geleverde verlichting en/of materialen geldt een garantieperiode van 2 jaar. Indien LD de door LD geleverde verlichting tevens monteert, dan wordt de garantieperiode verlengt met 1 jaar.

9.b Bij montage van eigen artikelen van de wederpartij ontheft LD zich van alle garantiepunten.

9.c De wederpartij dient de geleverde zaak onmiddellijk bij ontvangst op haar deugdelijkheid te controleren. Aanspraak op het herstel of vervanging bestaat slechts indien de wederpartij in geval van zichtbare gebreken deze terstond ter kennis brengt aan LD. In geval van niet zichtbare gebreken LD schriftelijk van deze gebreken in kennis stelt, binnen 2 werkdagen na de dag waarop de wederpartij de gebreken heeft ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, en daarbij aantoont dat de instructies van LD voor gebruik en onderhoud en bediening zijn opgevolgd.

9.d De te vervangen onderdelen dienen kosteloos aan LD ter beschikking worden gesteld.

9.e Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting. De wederpartij kan niet betaling weigeren op grond van het feit dat enige garantieverplichting niet, nog niet, of niet ten volle is nagekomen.

9.f De garantie geldt niet wanneer een defect een gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste installatie van of onjuiste proefneming met de zaken, niet door LD toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der zaken of wanneer het defect een gevolg is van niet normaal gebruiken van de zaken of van een brand of van een ander toeval.

9.g De garantie op voedingen van verlichtingsarmaturen geldt niet wanneer deze in een onvoldoende geventileerde ruimte zijn gemonteerd.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.a Onverminderd het bepaalde in artikel 9 is LD nimmer aansprakelijk voor schade. Hieronder valt alle schade, waaronder:

- Bedrijfsschade zoals stagnatie schade en gederfde winst;

- Opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;

- Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van LD of haar leiding gevende ondergeschikten.

10.b LD stelt zich niet aansprakelijk voor schade die voortvloeien uit hak, breek, en boorwerkzaamheden.

10.c De wederpartij vrijwaart LD voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede)bestond uit een door LD geleverde producten en/of materialen.

Artikel 11 ONTBINDING

11.a Als de wederpartij de overeenkomst wil ontbinden, zonder dat er sprake is van een tekortkoming van LD en LD hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. LD heeft in dat geval recht op een vergoeding van alle vermogensschades zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 12 GESCHILLEN

12.a Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.

12.b De bepaling van het Weens koopgedrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop en roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden aangesloten.

12.c Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, worden onderworpen aan het oordeel van de rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart.